skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Drivers for precision livestock technology adoption: A study of factors associated with adoption of electronic identification technology by commercial sheep farmers in England and Wales

Eliana Lima ; Thomas Hopkins ; Emma Gurney ; Orla Shortall ; Fiona Lovatt ; Peers Davies ; George Williamson ; Jasmeet Kaler

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(1), p.e0190489 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190489

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...