skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing a user interface to manage recommendations in virtual learning communities

Olga C. Santos; Emanuela Mazzone; Maria Jose Aguilar; Jesus G. Boticario

Int. J. of Web Based Communities, 2012, Vol 8 Issue 3, pp 354 - 374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8394 ; E-ISSN: 1741-8216 ; DOI: 10.1504/IJWBC.2012.048057

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...