skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

De Sa, Vk ; Rocha, Tp ; Moreira, Al ; Soares, Fa ; Takagaki, T ; Carvalho, L ; Nicholson, Ag ; Capelozzi, Vl

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 28 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4510 ; ISBN: 10 DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...