skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobility management across hybrid wireless networks: Trends and challenges

Siddiqui, Farhan ; Zeadally, Sherali

Computer Communications, 2006, Vol.29(9), pp.1363-1385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/j.comcom.2005.09.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...