skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constrained de novo sequencing of conotoxins

Bhatia, Swapnil ; Kil, Yong J ; Ueberheide, Beatrix ; Chait, Brian T ; Tayo, Lemmuel ; Cruz, Lourdes ; Lu, Bingwen ; Yates, John R ; Bern, Marshall

Journal of proteome research, 03 August 2012, Vol.11(8), pp.4191-200 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1535-3907 ; PMID: 22709442 Version:1 ; DOI: 10.1021/pr300312h

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...