skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cultural bodies ethnography and theory.

E-ISBN 0631225846 ; E-ISBN 0631225854 ; E-ISBN 9780470776940 ; E-ISBN 9780631225850

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Cultural bodies ethnography and theory.
  • Chủ đề: Social Science ; Media Studies ; Cultural Studies General
  • Mô tả: Breaks new ground in an area of study that continues to be a central theme of debate and research across the humanities and social sciences. * Draws on ethnography as a useful means of exploring our everyday social and cultural environments.
  • Nơi xuất bản: S.l. : WILEY
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 0631225846 ; E-ISBN 0631225854 ; E-ISBN 9780470776940 ; E-ISBN 9780631225850

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...