skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Medieval cities their origins and the revival of trade

Pirenne, Henri

E-ISBN 9780691162393 ; E-ISBN 9781400851201

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Medieval cities their origins and the revival of trade
  • Tác giả: Pirenne, Henri
  • Chủ đề: History ; Medieval, Hbjd, Hblc1
  • Nơi xuất bản: S.l. : Princeton University Press
  • Năm xuất bản: 2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9780691162393 ; E-ISBN 9781400851201

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...