skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conspiracy, politics, and a disorderly border the struggle to comprehend insurgency in Thailand's deep south

Askew, Marc

E-ISBN 9789812304643 ; E-ISBN 9789812304650 ; E-ISBN 9812304649 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Conspiracy, politics, and a disorderly border the struggle to comprehend insurgency in Thailand's deep south
  • Tác giả: Askew, Marc
  • Chủ đề: Insurgency--Thailand, Southern ; Government, Resistance to--Thailand, Southern
  • Mô tả: This study examines a number of themes underlying the struggle to identify the character and causes of the violence engulfing southern Thailand s border provinces since 2004.
  • Nơi xuất bản: S.l. : Institute of Southeast Asian Studies
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789812304643 ; E-ISBN 9789812304650 ; E-ISBN 9812304649 ; Series ISSN 15471330

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...