skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State of strife the dynamics of ethnic conflict in Burma

Smith, Martin

E-ISBN 9789812304797 ; E-ISBN 9789812304803 ; E-ISBN 9812304797 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    State of strife the dynamics of ethnic conflict in Burma
  • Tác giả: Smith, Martin
  • Chủ đề: Ethnic Conflict--Burma ; Burma--Ethnic Relations--Political Aspects
  • Mô tả: Since independence in 1948, Burma has been the scene of some of the most-sustained and diverse ethnic insurgencies in the contemporary world.
  • Nơi xuất bản: S.l. : Institute of Southeast Asian Studies
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789812304797 ; E-ISBN 9789812304803 ; E-ISBN 9812304797 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...