skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing Burma's ceasefire accords

Zaw Oo

E-ISBN 9789812304957 ; E-ISBN 9789812304964 ; E-ISBN 9812304959 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Assessing Burma's ceasefire accords
  • Tác giả: Zaw Oo
  • Chủ đề: Ethnic Conflict--Burma ; Armistices--Burma
  • Mô tả: The Burmese military government and numerous ethnic minority armed groups have entered a series of ceasefires since 1989 in spite of the fact that most previous talks between 1949 and 1983 failed.
  • Nơi xuất bản: S.l. : Institute of Southeast Asian Studies
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789812304957 ; E-ISBN 9789812304964 ; E-ISBN 9812304959 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...