skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict

South, Ashley

E-ISBN 9789812309044 ; E-ISBN 9789812309051 ; E-ISBN 9812309047 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict
  • Tác giả: South, Ashley
  • Chủ đề: Civil Society--Burma ; Democratization--Burma ; Ethnic Conflict--Burma
  • Mô tả: Burma faces a complex of interlinked humanitarian, social, and political crises.
  • Nơi xuất bản: S.l. : Institute of Southeast Asian Studies
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789812309044 ; E-ISBN 9789812309051 ; E-ISBN 9812309047 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...