skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Private law and human rights bringing rights home in Scotland and South Africa.

E-ISBN 9780748684175

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Private law and human rights bringing rights home in Scotland and South Africa.
  • Chủ đề: Law016000
  • Nơi xuất bản: S.l. : Edinburgh University Press
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9780748684175

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...