skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sijunzi decoction may decrease apoptosis via stabilization of the extracellular matrix following cerebral ischaemia-reperfusion in rats

Yang, Ping ; Tian, Ye-Mei ; Deng, Wen-Xiang ; Cai, Xiong ; Liu, Wang-Hua ; Li, Liang ; Huang, Hui-Yong

Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, Vol.18(4), p.2805-2812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1792-0981 ; E-ISSN: 1792-1015 ; DOI: 10.3892/etm.2019.7878 ; PMCID: 6755478 ; PMID: 31572528

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...