skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The marketing environment

Blythe, Jim

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  The marketing environment
 • Tác giả: Blythe, Jim
 • Chủ đề: Green Marketing ; Marketing -- Law And Legislation ; Marketing -- Social Aspects ; Marketing -- Sociological Aspects
 • Mô tả: Contents: Classifying environmental factors -- Influence of Governments -- Economic factors in the environment -- Socio-cultural issues -- Technological factors -- Legal factors in the environment -- Environmentalism and the marketing environment -- Influencing the macro-environment -- The competitive...
  Animated audio-visual presentation with synchronized narration.
  Title from title frames.
  Mode of access: World Wide Web.
  1 online resource (1 streaming video file (42 min.) : color, sound).
 • Nhan đề liên quan: Principles of marketing : guidelines for effective practice, 2056-4570
 • Nơi xuất bản: London : Henry Stewart Talks
 • Năm xuất bản: 2012
 • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...