skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die Besitzergreifung Siebenbürgens durch die das Land jetzt bewohnenden nationen: Ein Beitrag zur Siebenbürger-Sachsenfrage

Maurer, Friedrich

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Die Besitzergreifung Siebenbürgens durch die das Land jetzt bewohnenden nationen: Ein Beitrag zur Siebenbürger-Sachsenfrage
  • Tác giả: Maurer, Friedrich
  • Chủ đề: Transylvania (Romania)--History
  • Mô tả: 133 p
  • Nơi xuất bản: Landau: E. Kaussler
  • Năm xuất bản: 1875

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...