skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

NO1373-1376

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Current population reports: Series P-28: Special censuses
 • Tác giả: United States, Bureau of the Census
 • United States
 • Chủ đề: Demography--Periodicals
 • Là 1 phần của: NO1373-1376
 • Mô tả: Description based on: No. 1567
  Prior to Jan. 1976 issues were classed C 56.218:P-28/ during the time the Census Bureau was subordinate to the Social and Economic Statistics Administration
  Caption title
 • Nhan đề liên quan: Continues: Current population reports. Series P-SC, Special censuses
 • Nơi xuất bản: Washington, D.C.: U. S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census
 • Năm xuất bản: 1373
 • Số nhận dạng: ISSN: 0270-6660

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...