skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reference Reviews

Baev, Pavel

Security Dialogue, March 2001, Vol.32(1), pp.118-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010601032001010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...