skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3DUI-EF: Towards a Framework for Easy Empirical Evaluation of 3D User Interfaces and Interaction Techniques

Domingues, Christophe ; Otmane, Samir ; Mallem, Malik

International Journal of Virtual Reality, March 2010, Vol.9(1), pp.73--80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-1451

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...