skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SynTView -- an interactive multi-view genome browser for next-generation comparative microorganism genomics

Lechat, Pierre ; Souche, Erika ; Moszer, Ivan

BMC Bioinformatics, 2013, p.277 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-14-277

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...