skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lactobacillus plantarum strain maintains growth of infant mice during chronic undernutrition

Schwarzer, M ; Makki, K ; Storelli, G ; Machuca-Gayet, I ; Srutkova, D ; Hermanova, P ; Martino, M.E ; Balmand, S ; Hudcovic, T ; Heddi, A ; Rieusset, Jennifer ; Kozakova, H ; Vidal, H ; Leulier, F; Parisot, Nicolas (Editor)

Science, 2016, Vol.351(6275), pp.854-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aad8588

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...