skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Critical character of plasticity from AE experiments in hcp and fcc metals

Richeton, Thiebaud ; Weiss, Jérôme ; Louchet, François ; Dobron, Patrik ; Chmelik, Frantisek; Gayraud, Aurore (Editor)

Kovove Materialy, 2007, Vol.45(3), p.149 à 152 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...