skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification and characterization of rod-derived cone viability factor: RdCVF

Léveillard, Thierry ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lorentz, Olivier ; Hicks, David ; Fintz, Anne-Claire ; Clérin, Emmanuelle ; Cavusoglu, Nükhet ; Chalmel, Frédéric ; Dollé, Pascal ; Poch, Olivier ; Lambrou, George ; Sahel, José-Alain

Nature Genetics, July 2004, Vol.36(7), pp.755-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng1386

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...