skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Q$^2$-Dependence of the Neutron Spin Structure Function g$_2^n$ at Low Q$^2$

Kramer, K ; Armstrong, D ; Averett, T ; Bertozzi, W ; Binet, S ; Butuceanu, C ; Camsonne, A ; Cates, G ; Chen, J.-P ; Choi, S K ; Chudakov, E ; Cusanno, F ; Deur, A ; Djawotho, P ; Dutta, D ; Finn, J ; Gao, H ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Gorbenko, V ; Griffioen, K ; Hansen, J.-O ; Higinbotham, D ; Hinton, W ; Horn, T ; De Jager, C ; Jiang, X ; Korsch, W ; Lerose, J ; Lhuillier, D ; Liyanage, N ; Margaziotis, D ; Mccormick, K ; Meziani, Z.-E ; Michaels, R ; Milbrath, B ; Moffit, B ; Nanda, S ; Perdrisat, C ; Pomatsalyuk, R ; Punjabi, V ; Reitz, B ; Roche, J ; Roche, R ; Roedelbronn, M ; Savvinov, N ; Secrest, D ; Singh, J ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Steiner, D ; Suleiman, R ; Sulkosky, V ; Tobias, W ; Vacheret, A ; Xiao, Y ; Zheng, X ; Y. Zhou, J ; Zhu, L ; Zhu, X ; Zolnierczuk, P; Pellet, Jeanine (Editor)

Physical Review Letters, 2005, Vol.95, p.142002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.142002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...