skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proton elastic form factor ratios to $Q^2$=3.5 GeV$^2$ by polarization transfer

Punjabi, V ; Perdrisat, C.F ; Aniol, K.A ; Baker, F.T ; Berthot, J ; Bertin, P.Y ; Bertozzi, W ; Besson, A ; Bimbot, L ; Boeglin, W.U ; Brash, E.J ; Brown, D ; Calarco, J.R ; Cardman, L.S ; Chai, Z ; Chang, C.-C ; Chen, J.-P ; Chudakov, E ; Churchwell, S ; Cisbani, E ; Dale, D.S ; De Leo, R ; Deur, A ; Diederich, B ; Domingo, J.J ; Epstein, M.B ; Ewell, L.A ; G. Fissum, K ; Fleck, A ; Fonvieille, H ; Frullani, S ; Gao, J ; Garibaldi, F ; Gasparian, A ; Gerstner, G ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Glashausser, C ; Gomez, J ; Gorbenko, V ; Green, A ; Hansen, J.-O ; Howell, C.R ; Huber, G.M ; Iodice, M ; De Jager, C.W ; Jaminion, S ; Jiang, X ; Jones, M.K ; Kahl, W ; Kelly, J.J ; Khayat, M ; Kramer, L.H ; Kumbartzki, G ; Kuss, M ; Lakuriki, E ; Laveissière, G ; Lerose, J.J ; Liang, M ; Lindgren, R.A ; Liyanage, N ; Lolos, G.J ; Macri, R ; Madey, R ; Malov, S ; Margaziotis, D.J ; Markowitz, P ; Mccormick, K ; Mcintyre, J.I ; Van Der Meer, R.L.J ; Michaels, R ; Milbrath, B.D ; Mougey, J.Y ; Nanda, S.K ; Offermann, E.A.J.M ; Papandreou, Z ; Pentchev, L ; Petratos, G.G ; Piskunov, N.M ; Pomatsalyuk, R.I ; Prout, D.L ; Quéméner, G ; Ransome, R.D ; Raue, B.A ; Roblin, Y ; Roche, R ; Rutledge, G ; Rutt, P.M ; Saha, A ; Saito, T ; Sarty, A.J ; Smith, T.P ; Sorokin, P ; Strauch, S ; Suleiman, R ; Takahashi, K ; Templon, J.A ; Todor, L ; Ulmer, P.E ; Urciuoli, G.M ; Vernin, P ; Vlahovic, B ; Voskanyan, H ; Wijesooriya, K ; Wojtsekhowski, B.B ; Woo, R.J ; Xiong, F ; Zainea, G.D ; Zhou, Z.-L; Vernay, Emmanuelle (Editor)

Physical Review C, 2005, Vol.71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2813 ; E-ISSN: 1089-490X ; DOI: 10.1103/PhysRevC.71.055202

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...