skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular determinants of homo- and heteromeric interactions of Junctophilin-1 at triads in adult skeletal muscle fibers

Rossi, Daniela ; Scarcella, Angela Maria ; Liguori, Enea ; Lorenzini, Stefania ; Pierantozzi, Enrico ; Kutchukian, Candice ; Jacquemond, Vincent ; Messa, Mirko ; De Camilli, Pietro ; Sorrentino, Vincenzo; Jacquemond, Vincent (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2019, Vol.116(31), pp.15716-15724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1820980116

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...