skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chapter 7: Electronic Properties of Metal Halide Perovskites

Even, Jacky ; Pedesseau, Laurent ; Sapori, Daniel ; Rolland, Alain ; Kepenekian, Mikael ; Katan, Claudine; Even, Jacky (Editor)

ISBN: 9781782622932 ; ISBN: 1782622934 ; DOI: 10.1039/9781782624066-00202

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...