skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ARACHNIS: Analysis of Robots Actuated by Cables with Handy and Neat Interface Software

Cruz Ruiz, Ana Lucia ; Caro, Stéphane ; Cardou, Philippe ; Guay, François

Mechanisms and Machine Science, Cable-Driven Parallel Robots, Mechanisms and Machine Science, pp.293-305

DOI: 10.1007/978-3-319-09489-2_21

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...