skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Large Open Pangenome and a Small Core Genome for Giant Pandoraviruses

Aherfi, Sarah ; Andreani, Julien ; Baptiste, Emeline ; Oumessoum, Amina ; Dornas, Fabio P ; Andrade, Ana Claudia Dos S. P ; Chabriere, Eric ; Abrahao, Jonatas ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe; Combe, Isabelle (Editor)

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9, p.1486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.01486

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...