skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

More Than Telling a Story: Transforming Data into Visually Shared Stories

Lee, Bongshin ; Riche, Nathalie Henry ; Isenberg, Petra ; Carpendale, Sheelagh

IEEE computer graphics and applications, 2015, Vol.35(5), pp.84-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 26416365 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2015.99

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...