skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coalescence 2.0: a multiple branching of recent theoretical developments and their applications

Tellier, Aurelien ; Lemaire, Christophe; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Molecular Ecology, 2014, Vol.23(11), pp.2637-2652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1083 ; E-ISSN: 1365-294X ; DOI: 10.1111/mec.12755

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...