skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental Verification of Isotropic Radiation from a Coherent Dipole Source via Electric-Field-Driven LC Resonator Metamaterials

Tichit, Paul-Henri ; Burokur, Shah Nawaz ; Qiu, Cheng-Wei ; Lustrac, Andre de

Physical Review Letters, September 2013, Vol.111(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.133901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...