skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Co-designing a mHealth Application for Self-management of Cystic Fibrosis

Vilarinho, Thomas ; Floch, Jacqueline ; Stav, Erlend; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10515(Part III), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67687-6_1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...