skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-lag Phase Diagram Analysis for Transient Signal Characterization

Bernard, Cindy ; Digulescu, Angela ; Girard, Alexandre ; Ioana, Cornel

Springer Proceedings in Physics, Recurrence Plots and Their Quantifications: Expanding Horizons, pp.39-63

ISBN: 9783319299211 ; ISBN: 3319299212 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29922-8_3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...