skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Retrotransposons. An RNA polymerase III subunit determines sites of retrotransposon integration

Bridier-Nahmias, Antoine ; Tchalikian-Cosson, Aurélie ; Baller, Joshua A ; Menouni, Rachid ; Fayol, Hélène ; Flores, Amando ; Saïb, Ali ; Werner, Michel ; Voytas, Daniel F ; Lesage, Pascale; Drouet, Catherine (Editor)

Science, 01 May 2015, pp.585-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1259114

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...