skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unexpected behaviour of one Pb monolayer deposited on aluminum oxide thin film grown on Ag(111)

Vizzini, S ; Oughaddou, H ; Hoarau, J.Y ; Biberian, J.P ; Bertoglio, M ; Aufray, B

Applied Physics Letters, 2013, Vol.103(26), p.261601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...