skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction with the Internet of Tangible Things (IoTT): Workshop

Leonardo, Angelini ; Couture, Nadine ; Omar, Abou Khaled ; Elena, Mugellini; Couture, Nadine (Editor)

ETIS 2017, 16 June 2017, Vol.1861, p.31

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...