skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PfSETvs methylation of histone H3K36 represses virulence genes in Plasmodium falciparum

Jiang, Lubin ; Mu, Jianbing ; Zhang, Qingfeng ; Ni, Ting ; Srinivasan, Prakash ; Rayavara, Kempaiah ; Yang, Wenjing ; Turner, Louise ; Lavstsen, Thomas ; Theander, Thor G ; Peng, Weiqun ; Wei, Guiying ; Jing, Qingqing ; Wakabayashi, Yoshiyuki ; Bansal, Abhisheka ; Luo, Yan ; Ribeiro, José M C ; Scherf, Artur ; Aravind, L ; Zhu, Jun ; Zhao, Keji ; Miller, Louis H; Pallez, Laure (Editor)

Nature, 03 July 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature12361

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...