skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pragati - A Mobile Based Virtual Reality (VR) Platform to Train and Educate Community Health Workers

Sorathia, Keyur ; Sharma, Kshipra ; Bhowmick, Shimmila ; Kamidi, Preetham

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.459-463 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_51

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...