skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The first three-dimensional visualization of a thrombus in transit trapped between the leads of a permanent dual-chamber pacemaker: a case report.(Case study)

Maagh, Petra ; Butz, Thomas ; Ziegler, Andreas ; Meissner, Axel ; Prull, Magnus W. ; Trappe, Hans - J

Journal of Medical Case Reports, Nov 11, 2010, Vol.4, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1947

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...