skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hypersonic band gap in an AlN-TiN bilayer phononic crystal slab

Hemon, S ; Akjouj, A ; Soltani, A ; Pennec, Y ; El Hassouani, Y ; Talbi, A ; Mortet, V ; Djafari-Rouhani, B

Applied Physics Letters, 2014, Vol.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4864310

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...