skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A survey of plasticity in 3D user interfaces

Lacoche, Jérémy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Eric ; Royan, Jérôme

7th Workshop on Software Engineering and Architectures for Realtime Interactive Systems, 30 March 2014, p.8

DOI: 10.1109/SEARIS.2014.7152797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...