skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An empirical comparative evaluation of gestUI to include gesture-based interaction in user interfaces

Parra, Otto ; España, Sergio ; Panach, Jose Ignacio ; Pastor, Oscar

Science of Computer Programming, 1 March 2019, Vol.172, pp.232-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2018.12.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...