skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-scale identification of coevolution signals across homo-oligomeric protein interfaces by direct coupling analysis

Uguzzoni, Guido ; John Lovis, Shalini ; Oteri, Francesco ; Schug, Alexander ; Szurmant, Hendrik ; Weigt, Martin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, Vol.114(13), pp.E2662-E2671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1615068114

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...