skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multi-objective constraint-based approach for modeling genome-scale microbial ecosystems

Budinich, Marko ; Bourdon, Jérémie ; Larhlimi, Abdelhalim ; Eveillard, Damien; Eveillard, Damien (Editor)

PLoS ONE, 10 February 2017, Vol.12(2), p.e0171744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...