skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A glycerophospholipid-specific pocket in the RVFV class II fusion protein drives target membrane insertion

Guardado-Calvo, Pablo ; Atkovska, K ; Jeffers, S. A ; Grau, N ; Backovic, Marija ; Pérez-Vargas, J ; de Boer, S. M ; Tortorici, M. A ; Pehau-Arnaudet, G ; Lepault, J ; England, P ; Rottier, P. J ; Bosch, B. J ; Hub, J. S ; Rey, F. A; Backovic, Marija (Editor)

Science, 03 November 2017, Vol.358(6363), pp.663-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aal2712

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...