skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Composition of User Interfaces

Calvary, Gaëlle ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Occello, Audrey ; Renevier, Philippe ; Gabillon, Yoann

Computer engineering series, Computer Science and Ambient Intelligence

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...