skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aspects of Assembly and Cascaded Aspects of Assembly: Logical and Temporal Properties

Ferry, Nicolas ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Rey, Gaëtan ; Riveill, Michel

International Journal of Computer Science Issues, July 2011, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1694-0784 ; E-ISSN: 1694-0784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...