skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Run-time knowledge model enrichment in SWoT: A step toward ambient services selection relevancy

Rocher, Gérald ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Daikhi, Rahma

Proceedings of the 2015 5th International Conference on the Internet of Things (IOT), 2015, pp.62-68

DOI: 10.1109/IOT.2015.7356549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...