skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internal stresses at the crystalline scale in textured ZrO2 films before lateral cracking

Berdin, Clotilde ; Pascal, Serge ; Tang, Yan; Jason, Ludovic (Editor)

Journal of Nuclear Materials, 2015, Vol.460, pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; E-ISSN: 1873-4820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Internal stresses at the crystalline scale in textured ZrO2 films before lateral cracking
  • Tác giả: Berdin, Clotilde ; Pascal, Serge ; Tang, Yan
  • Jason, Ludovic (Editor)
  • Chủ đề: Engineering Sciences ; Engineering ; Physics
  • Là 1 phần của: Journal of Nuclear Materials, 2015, Vol.460, pp.44-51
  • Mô tả: Zirconium oxide layers are submitted to internal stresses that play a role in damage of the layer. Lateral cracking is often observed during Zr alloys oxidation. In this paper, we investigated the influence of the microstresses at the crystalline scale on the lateral cracking within a growing...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3115 ; E-ISSN: 1873-4820

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...