skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genotypic and Phenotypic Characterization of P23H Line 1 Rat Model

Orhan, Elise ; Dalkara, Deniz ; Neuillé, Marion ; Lechauve, Christophe ; Michiels, Christelle ; Picaud, Serge ; Léveillard, Thierry ; Sahel, José-Alain ; Naash, Muna I ; Lavail, Matthew M ; Zeitz, Christina ; Audo, Isabelle

PLoS ONE, 26 May 2015, Vol.10(5), p.e0127319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0127319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...